Information fra Sundheds- og ældreministeriet – jan. 2019

hånd m. piller

Når du køber medicin på recept på apoteket, får du automatisk beregnet og fratrukket et beløb, hvis medicinen er tilskudsberettiget. Det betyder, at du højest vil komme til at betale 4.110 kr. om året (2019-sats) for medicin, hvis du vælger den billigste medicin på markedet, og den samtidig er tilskudsberettiget. Tilskudssystemet er behovsafhængigt, du får højere tilskud, jo flere udgifter du har. Egenbetalingen er højest i starten, hvorefter du får mere og mere i tilskud alt efter, hvor meget tilskudsberettiget medicin du køber inden for et år.


 Henstandsordning apoteker

Hvis du har høje udgifter til medicin, kan du henvende dig på apoteket og høre om muligheden for at få en henstandsordning. Med en henstands­ordning fordeles din egenbetaling jævnt over året i 12 lige store rater. I 2019 udgør raten 343 kr. om måneden. Du har ret til en henstandsordning, hvis du i foregående tilskudsperiode har haft så højt et forbrug af tilskudsberettiget medicin, at du har opnået at få 100 pct. i tilskud til din medicin. Du har også ret til en henstandsordning, hvis der inden for den igangværende tilskudsperiode forventes et så højt forbrug af tilskudsberettiget medicin, at du opnår 100 pct. i tilskud til din medicin. Du skal henvende dig på apoteket, hvis du vil vide mere om muligheden for at få en henstandsordning  

Har du en varig funktionsnedsættelse?

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om hjælp til nødvendige merudgifter til medicin. Merudgifterne til medicin skal være en konsekvens af funktionsnedsættelsen.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler?

Folkepensionister og førtidspensionister, som er tilkendt pension før 1. januar 2003, kan efter reglerne om helbredstillæg søge kommunen om hjælp til egenbetalingen til medicin, der ydes tilskud til efter sundhedsloven. Det er dine indkomster og formue på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige, kan du søge om personligt tillæg til dækning af dine udgifter til medicin. Her foretager kommunen en konkret vurdering af din økonomiske situation og vurderer, om der er tale om en rimelig og nødvendig udgift. Er din indkomst særligt lav? Hvis din indkomst er så lav, at du ikke har mulig­hed for at dække egenbetalingen til din medicin, kan du søge kommunen om hjælp. Kommunen foretager en konkret vurdering af din økonomiske situation og vurderer, om der er tale om en nød­vendig og helbredsmæssig velbegrundet udgift. Særligt om medicin ved livstruende situationer Apoteket har i helt undtagelsesvise situationer en forpligtelse til at udlevere medicin, selv om der ikke er sikkerhed for betalingen. Denne nødløsning kræver en særlig recept fra lægen. Du kan læse mere og søge om disse særlige tilskud på borger.dk  

Særlige grupper

For særlige persongrupper er der mulighed for at få hjælp til egenbetalingen til medicin. Det gælder:

  • Personer med funktionsnedsættelse
  • Folkepensionister og førtidspensionister på den gamle ordning
  • Borgere med lav indkomst